Přístup nebo obrázek už máte?

To nevadí a jsme rádi, že už jste na svém štěstí zapracovali 🙂

To vás samozřejmě nevylučuje ze soutěže, jen máte náskok před ostatními … Zařadit se do slosování můžete, ale je potřeba přidat fotku svého obrázku štěstí do komentářů POD PŘÍSPĚVEK O SOUTĚŽI a připsat ” Mám štěstí a kousek ho posílám … (můžete dopsat komu) “

Takhle by to mělo vypadat 🙂

PŘÍSPĚVEK O SOUTĚŽI je umístěn na facebookových stránkách https://www.facebook.com/Neurografie.cz.

Pokud přístup máte a ještě jste nestihli obrázek namalovat, tak nyní je vhodná příležitost.

Splněním těchto kroků budete zařazeni do slosování o parádní obrysové fixy, ale HLAVNĚ BUDETE MÍT svůj neurografický obrázek, kterým si do života přitáhnete ŠTĚSTÍ a budete i skvěle připraveni na používání různých témat NeuroGrafiky.


Zpět na stránku Štěstí pro každého

Pravidla soutěže

Tento materiál je jediným dokumentem, který závazně, úplně a jasně upravuje pravidla a podmínky marketingové soutěže s názvem „Soutěž o fixy OutLine Markers v plechovém boxu“ (dále jen “Soutěž”).
1. Vymezení pojmů
1.1 Pořadatel, Organizátor
Pořadatelem a organizátorem Soutěže je Pavel Michalica, Vranice 20, Zbizuby, IČ: 69365938 (dále jen „Pořadatel“).
1.2 Doba a místo konání soutěže
Soutěž je marketingová soutěž, která bude probíhat v termínu od 30. 8. 2022 do 30. 9. 2022 (dále jen „doba konání soutěže“). Místo konání soutěže je na facebookových stránkách Pořadatele (dále jen „https://www.facebook.com/Neurografie.cz/“).
1.3 Účastníci soutěže
Účastníkem soutěže se za podmínek v těchto pravidlech uvedených stane osoba, která vyfotí nebo oskenuje svůj neurografický obrázek ŠTĚSTÍ, nakreslený dle instrukcí ve třetím webináři ze série – Úvod do metod neurografiky. Následně přidá tuto fotku do komentářů pod příspěvek ” Soutěž ve které budou mít štěstí všichni ” na facebookových stránkách https://www.facebook.com/Neurografie.cz. A napíše pod svůj obrázek ” Mám štěstí a kousek ho posílám … (můžete dopsat komu)” Dále jste zařazeni do soutěže o věcnou cenu.
Doručením soutěžních obrázků organizátorovi soutěže je soutěžící registrován. O případné výhře je soutěžící informován facebookovou zprávou.
Výherce bude vylosován – 30.9.2022 v 18:00hodin.
Výherce soutěže musí do 10 pracovních dnů od vyrozumění o výhře zaslat přes Facebook svou úplnou adresu a kontakt na https://www.facebook.com/Neurografie.cz
Účastníkem soutěže (nebo také Soutěžícím) se může stát každá fyzická osoba ve věku 18 let a více s trvalým pobytem a s adresou pro doručování na území České republiky a Slovenska.
Z účasti v soutěži jsou vyloučeny osoby v pracovněprávním vztahu nebo ve vztahu obdobném pracovnímu poměru k pořadateli a organizátorovi soutěže, včetně osob jim blízkých.
2. Podmínky a pravidla soutěže
Do soutěže o ceny budou zařazeni pouze ti účastníci soutěže, kteří si na webových stránkách https://neurografie.cz/ řádně a s pravdivými údaji vyplní přihlášku k získání přístupu ke třem záznamům z webinářů z Úvodu do metod Neurografiky a dle instrukcí ve třetím webináři nakreslí obrázek, potřebný k zařazení do soutěže. TYTO TŘI ZÁZNAMY Z WEBINÁŘŮ JSOU VŠEM ÚČASTNÍKŮM K DISPOZICI ZDARMA A STAČÍ SI POUZE VYPLNIT PŘIHLÁŠKU K ZÍSKÁNÍ PŘIHLAŠOVACÍCH ÚDAJŮ DO STRÁNKY On-line workshopy a webináře, KDE JSOU ZÁZNAMY ULOŽENÉ!
Klíčové instrukce pro nakreslení neurografického obrázku ŠTĚSTÍ, jsou tedy ve třetím záznamu ale je velmi doporučeno shlédnout záznamy všech tří webinářů pro bezchybné osvojení si metod neurografické kresby.
Účastník soutěže souhlasí se zasíláním informativních sdělení ze strany pořadatele soutěže.
3. Výhry a jejich předání
2x Obrysové fixy OutLine Markers v plechovém boxu
Výsledky budou zveřejněny na webové stránce https://www.facebook.com/Neurografie.cz
Výhry nelze směnit za hotovost, nebo požadovat vydání jiné výhry, než je Pořadatelem soutěže stanoveno. Pořadatel soutěže tímto není vůči účastníkům soutěže nijak zavazován a ti nemají právo na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele, než jsou stanovena v těchto pravidlech. Výhry nelze vymáhat soudní cestou a není na ni právní nárok.
Výherci budou informováni o výhře přímo v aplikaci Facebook. Pokud se ukáže, že se účastník stal výhercem, např. v důsledku neúplných, nebo nepravdivých informací, které poskytl, nevznikne mu nárok na výhru. Výhra se v takovém případě užije k jiným marketingovým účelům.
Výhercům budou výhry rozeslány do 15 pracovních dnů od kontaktování pořadatele, na adresu, kterou Pořadateli na vyzvání účastník sdělí.
V případě, že se Pořadateli nepodaří kontaktovat výherce, nebo výherce nepřevezme zaslanou cenu, zaniká výherci v plné míře nárok na získání stanovené ceny.
Pořadatel soutěže nenese žádnou odpovědnost za doručení zásilky s výhrou, za její poškození, zpoždění, nebo ztrátu během přepravy.
4. Zpracování osobních údajů
Účastníci soutěže, či jejich zákonní zástupci, souhlasí se zpracováním svých osobních údajů poskytnutých Pořadateli nebo Organizátorovi soutěže v případě výhry prostřednictvím Facebooku v rozsahu jména, příjmení, místa pobytu, telefonu a e-mailové adresy pro účely vyhodnocení soutěže a využití těchto údajů k marketingovým účelům, pouze ze strany Pořadatele a to po dobu 5 let od ukončení soutěže. Tento souhlas platí až do písemného odvolání souhlasu, který lze provést na adresu Pořadatele soutěže. Odvoláním souhlasu zaniká účastníkovi soutěže nárok na vydání výhry. Účastí v soutěži souhlasí účastník se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů (dále jen „údaje“) do databáze Pořadatele jakožto správce, a s jejich následným zpracováním pro marketingové účely, tj. zasílání informací o pořádaných akcích, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků v souladu se zněním zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnost, v platném znění, a to do odvolání souhlasu. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese Pořadatele odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. Odvolání souhlasu s poskytnutím a zpracováním osobních údajů před ukončením doby trvání soutěže, má však za následek vyřazení účastníka ze soutěže.
5. Všeobecná ustanovení
Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže.
Pořadatel je zároveň oprávněn soutěž kdykoliv změnit, zrušit či upravit písemně tato pravidla. Vymáhání účasti a výher v soutěži soudní cestou je vyloučeno. Při nesplnění podmínek této soutěže ztrácí účastník nárok na výhru. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách je vždy na Pořadateli.
Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele, organizátora soutěže a všechny spolupracující osoby, a osoby jím blízké dle ustanovení § 116 občanského zákoníku. V případě, že se výhercem stane taková osoba, výhra se neodevzdá. Stejně tak se výhra nepředá v případě, že Pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.
Pořadatel neodpovídá za úplnost výtažku z těchto pravidel soutěže, který může být ve zkrácené verzi uveden na propagačních či jiných materiálech v souvislosti se Soutěží. Tato pravidla jsou v rámci Soutěže považována za jediná a úplná.
Pořadatel si vyhrazuje právo v případě nutnosti měnit a upravovat pravidla soutěže.
Pořadatel bude při těchto změnách zohledňovat zájem účastníků soutěže v maximální možné míře.
Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoliv rizika, škody a závazky soutěžících a třetích osob souvisejících s účastí v soutěži a získáním výher. Na vydání výher v soutěži o ceny partnerů není právní nárok a vydání výhry se nelze domáhat právní cestou. Výhry nelze doplatit v hotovosti nebo je vyměnit za jiné plnění.
Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit stanovenou výhru, která bude obdobná nebo srovnatelná s výhrou uvedenou v těchto Pravidlech.
Pořadatel neodpovídá za jakékoliv vady na výhrách udělených v soutěži. Reklamace vad výher bude provedena Soutěžícím u poskytovatele služeb, které jsou předmětem výhry.
Pořadatel není odpovědný za technické problémy Soutěže a také nenese odpovědnost za případné problémy s funkčností stránky nebo aplikace, kde budou informace o soutěži uveřejněny.
Informace poskytnuté v rámci soutěže poskytuje účastník s čistým vědomím, bez nátlaku a svobodně.
Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.
Tyto podmínky jsou platné a účinné od 29.8.2022.